ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Sigway

Το έργο Sigway στοχεύει στην προώθηση του αθλητισμού και έχει ως στόχο να προωθήσει τον αθλητισμό και τις δραστηριότητες αναψυχής σε εξωτερικούς χώρους, ενθαρρύνοντας την διαμόρφωση αθλητικών δραστηριοτήτων σε πράσινες διαδρομές και δυνητικές πράσινες διαδρομές, ενώ παράλληλα αυξάνει την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και την κυκλική οικονομία. Επιπλέον, το Sigway στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας στον αθλητισμό και των τοπικών οικονομιών.

/ 01

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

/01

Αναγνώριση των δυνατοτήτων και των προοπτικών που προσφέρουν οι Πράσινες Διαδρομές και των αντίστοιχων δικτύων των χωρών που συμμετέχουν στο έργο.

/02

Αύξηση της δημοτικότητας των Πράσινων Διαδρομών, μέσω του σχεδιασμού αθλητικών δράσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις προτιμήσεις διαφόρων ομάδων.

/03

Αξιοποίηση του ανενεργού σιδηροδρομικού δικτύου, ως πιθανού χώρου υλοποίησης υπαίθριων αθλητικών δράσεων μέσα από την δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδιασμού που θα απευθύνεται σε θεσμικά όργανα και με επίκεντρο τις επαρχιακές περιοχές όπου υπάρχουν πιθανές πράσινες διαδρομές

/ 02

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

01/ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Θα αναζητηθούν καλές πρακτικές και καινοτόμες αθλητικές δράσεις που οργανώνονται σε πράσινες διαδρομές ή που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί μια χαρτογράφηση των εν δυνάμει Πράσινων Διαδρομών όπου όλοι οι εταίροι θα εντοπίσουν δυνητικές πράσινες διαδρομές στις περιοχές τους.

02/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Με την τεχνογνωσία των εταίρων και την εκπαίδευση εκπαιδευτών αθλητισμού, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προσαρμοσμένου προγράμματος αθλητικών δραστηριοτήτων για πράσινες διαδρομές. Κάθε εταίρος θα εφαρμόσει πιλοτικά προγράμματα σε σχετικές θεματικές με διαφορετική ομάδα- στόχο. Πέραν τούτου, οι αθλητικές δράσεις αποσκοπούν στο να ασχοληθούν με οριζόντια θέματα όπως η περιβαλλοντική ευαισθησία και η κυκλική οικονομία.

03/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Το εταιρικό σχήμα θα συνεργαστεί μαζί με δήμους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο οργανώνοντας ομάδες συζήτησης (focus groups) και εκδηλώσεις ενημέρωσης και διάδοσης ώστε να αναπτύξει και να προτείνει πιθανότητες υλοποίησης του προγράμματος στοχεύοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην ανάπτυξη των εγκαταλελλειμένων περιοχών μέσω του αθλητισμού. Επιπλέον, η εκδήλωση των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) από την Ευρώπη θα φιλοξενηθεί στο Βέλγιο από την European Greenways Association στο τέλος του έργου.

/ 03

ΠΡΟΣΔΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

/01

Εθνικές αναφορές για το υφιστάμενο δίκτυο των πράσινων αθλητικών διαδρομών σε κάθε χώρα

/02

Εγχειρίδιο: 7 περιπτώσεις πετυχημένων αθλητικών δράσεων σε πράσινες διαδρομές

/03

Διαδραστικός χάρτης των εν δυνάμει πράσινων διαδρομών

/04

Αθλητικά προγράμματα προσαρμοσμένα σε διαφορετικές ομάδες- στόχο

/05

Στρατηγική και οδηγίες για το πως μπορούν να αναγεννηθούν κια να μεταμορφωθούν μη χρησιμοποιημένες πράσινες διαδρομές και εγκαταλλελειμμένες σιδηροδρομικές γραμμές σε αθλητικές υποδομές που χρησιμοποιούνται ενεργά

/06

Προωθητικά βίντεο

/07

Ιστότοπος έργου

/ 04

ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
/ 05

ΝΕΑ

Τί νέο υπάρχει;